Wycena przedsiębiorstwa jest kluczową informacją zarówno dla przedsiębiorcy, jak i inwestora. Jest sporządzana w różnorakich sytuacjach. Określenie właściwej wyceny przedsiębiorstwa pełni kluczową rolę nie tylko przy transakcjach kupna – sprzedaży firmy, czy przy pozyskiwaniu inwestorów podczas debiutu na giełdzie lub przy inwestycjach realizowanych przez fundusze private equity/ venture capital. Poznanie prawdziwej wartości prowadzonej działalności jest również niezbędne przy zamiarze pełnego jej ubezpieczenia, wycena równie często bywa niezbędne dla celów zarządczych przedsiębiorstwa. Wycena pozwala właścicielom firmy poznać jej rynkową wartość i przygotować odpowiednią strategię rozwoju przedsiębiorstwa.

Dokonując wyceny przedsiębiorstw stosuje się różnorodne metody wyceny, wśród których kluczowe to metody dochodowe, opierające się na zdolności przedsiębiorstwa do generowania dochodu w przyszłości, metody porównawcze, wykorzystujące różne wskaźniki, mnożniki i parametry finansowe w celu porównania firmy do innych przedsiębiorstw z branży (najczęściej notowanych na giełdzie) oraz majątkowe, bazujące na oszacowaniu poszczególnych składników majątku Spółki. Najczęściej przy sporządzaniu ostatecznej wyceny stosuje się sposoby mieszane wykorzystujące elementy więcej niż jednej z pośród wymienionych metod. Metoda wyceny zawsze musi być dopasowana do specyfiki danego przedsiębiorstwa – jego wielkości i branży w której działa.

Naszym klientom oferujemy następujące usługi

  • wycenę firmy metodami majątkowymi, dochodowymi i porównawczymi,
  • wycenę start’ups,
  • wycenę firmy na potrzeby transakcji pozyskiwania kapitału (IPO, rynek niepubliczny, inwestycje pe/vc),
  • wycenę firm na potrzeby transakcji kupna – sprzedaży przedsiębiorstw,
  • wycenę firm przy fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw,
  • wycenę firmy dla właścicieli w celu poznania jej rynkowej wartości i przygotowania strategii rozwoju.

Współpracujemy też z uprawnionymi rzeczoznawcami majątkowymi przy:

  • wycenach nieruchomości,
  • wycenach marki firmy i znaków towarowych,
  • wycenach aportów.