Badanie stanu prawnego przedsiębiorstwa lub nabywanych aktywów jest nieodzowną częścią procesu inwestycyjnego przy transakcjach fuzji i przejęć lub dokonywania inwestycji kapitałowych w firmę. Wynik badania pozwala na ocenę istniejących ryzyk i podjęcie świadomej decyzji inwestycyjnej.

W ramach procesu due diligence w szczególności ocenie podlegają:

  • sprawy korporacyjne,
  • umowy z członkami organów podmiotu, wspólnikami, akcjonariuszami,
  • struktura grupy kapitałowej i transakcje z podmiotami powiązanymi,
  • kontrakty handlowe,
  • stan prawny podstawowych aktywów przedsiębiorstwa,
  • stan prawny istniejących zobowiązań,
  • toczące się spory sądowe, postępowania administracyjne i zawarte ugody,
  • prawa autorskie i licencje,
  • koncesje i zezwolenia,
  • sprawy pracownicze.