Falco Advisers oferuje przedsiębiorcom kompleksowe doradztwo w zakresie prawa spółek.

Klientom oferujemy m.in. następujące usługi:

 • zawiązywanie spółek (spółki osobowe, spółki z o.o., spółki akcyjne) i rejestrację w KRS,
 • przygotowywanie i uzgadnianie Umów/ Statutów spółek i pozostałych dokumentów korporacyjnych,
 • przekształcanie spółek,
 • obsługę korporacyjną i bieżącą obsługę organów spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników/ Walne Zgromadzenie),
 • przygotowanie transakcji zbycia udziałów/ akcji,
 • organizowanie walnych zgromadzeń, w tym walnych zgromadzeń akcjonariuszy w spółkach publicznych,
 • przygotowanie i wdrażanie zasad corporate governance,
 • wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy organami Spółki lub jej wspólnikami/akcjonariuszami,
 • obsługę spółek publicznych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wobec KNF i GPW,
 • przygotowywanie emisji akcji i obligacji,
 • przygotowywane programów motywacyjnych dla kluczowej kadry, w tym emisji warrantów subskrypcyjnych,
 • doradztwo prawne przy wprowadzaniu spółek na GPW/NewConnect oraz sporządzaniu prospektów emisyjnych i dokumentów informacyjnych.
Mamy bardzo bogate doświadczenie w zakresie doradztwa w sprawach korporacyjnych.
Nasz zespół zawiązał i przekształcił kilkadziesiąt spółek.