Podstawowym elementem przy zawieraniu kontraktów handlowych czy pożyczaniu środków finansowych partnerom biznesowym jest przygotowanie i wdrożenie środków zabezpieczających otrzymanie należności lub zwrot wierzytelności.

Prawnicy Falco Advisers oferują swoim Klientom wsparcie w zabezpieczaniu transakcji gospodarczych przy wykorzystywaniu:

  • hipoteki,
  • przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości i ruchomości,
  • zastawu zwykłego i rejestrowego,
  • cesji wierzytelności z kontraktów handlowych,
  • weksli,
  • poręczenia,
  • poddania się egzekucji,
  • zastawu na udziałach i papierach wartościowych.